Asas-Asas Hukum Islam

  • Whatsapp

Pengertian Asas Hukum Islam

Asas hukum
Islam adalah landasan yang menjadi pijakan hukum Islam. Asas hukum Islam
berasal dari Al-Qur’an dan hadis atau sunnah Nabi Muhammad saw baik yang
bersifat rinci maupun yang masih bersifat global atau umum.
Sifat asas
hukum itu dikembangkan oleh akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk
itu. Manusia yang dimaksud adalah ulama yang berkompeten untuk memahami
asas-asas hukum Islam baik yang tersurat maupun yang tersirat yang sudah
ditentu atas pemahaman terhadap sumber hukum Islam, yaitu al-Qur’an dan hadis.
Asas-asas
hukum Islam meliputi asas-asas umum hukum Islam, asas-asas hukum pidana Islam,
asas-asas hukum perdata Islam, dan sebagainya. Asas umum maksudnya asas-asas
hukum yang mencakup segala bidang dan lapangan hukum Islam. Asas hukum pidana Islam
adalah asas-asas hukum Islam yang mencakup bidang pidana Islam. Asas hukum
perdata Islam adalah asas-asas hukum Islam yang mencakup bidang perdata Islam.

(Islam
Cendekia/Lismanto)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *