Asas-Asas Hukum Pidana Islam

  • Whatsapp
Asas-asas
hukum pidana Islam
adalah asas-asas hukum Islam yang mendasari pelaksanaan
hukum Islam dalam konteks jinayah atau pidana. Asas-asas hukum pidana Islam
tersebut di antaranya asas legalitas, asas larangan memindahkan kesalahan
kepada orang lain, dan asas praduga tak bersalah.
Asas
legalitas dalam hukum pidana Islam
Asas legalitas
adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman
sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum pidana Islam, asas
legalitas juga berlaku. Selama tidak ada hukum yang mengatur, maka suatu
perbuatan tidak akan dikenakan sanksi pidana.
Asas
larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain
Asas larangan
memindahkan kesalahan kepada orang lain adalah setiap perbuatan manusia
mendapatkan imbalan yang setimpal. Perbuatan baik akan mendapatkan imbalan
setimpal, sedangkan perbuatan jahat dan buruk juga mendapatkan perbuatan yang
setimpal.
Asas praduga
tak bersalah dalam hukum pidana Islam
Asas praduga
tak bersalah dalam hukum pidana Islam adalah asas yang mendasari bahwa
seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah
sebelum hakim menyatakan dengan tegas kesalahan itu dengna bukti-bukti yang
sangat memadahi.

Asas praduga
tak bersalah dalam hukum pidana Islam diambil dari ayat-ayat al-Qur’an yang
menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan pada
orang lain.
(Lismanto/Islam Cendekia)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *